Stifinneren Barnehage SØK BARNEHAGEPLASS HER 

93287374

Vedteker

04.02.2022

§1 Eierforhold

Stifinneren Barnehage AS er en privatdrevet barnehage som eies av Silvia K. Kosmo og driftes ii samsvar med lov om barnehager m.v. rammeplan og de forskrifter og retningslinjer som til enhver tid er fastsatt, samt årsplan for barnehagen.

§2 Formål

Formål med barnehagen er i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen bygger på grunnleggende humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.Barna skal få utfolde skaperglede,undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barn med tillit og respekt, anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§3 Åpningstider

Barnehagen tar imot barn i alderen 0-6 år. Åpningstider er fra kl. 07.00 til kl. 16.30, 5 dager i uken. Romjul og påskeuka er barnehagen lukket. Barnehagen er lukket 3 uker i juli og åpner for nye barn fra 1. August. I tillegg er det satt av 5 planleggingsdager i året da er barnehagen også lukket.

§4 Bemanning

Alle barnehager skal ha en pedagogisk og administrativ ledelse. Styrer og pedagogiske ledere skal ha barnehagelærer utdanning eller annen relevant pedagogisk utdanning.Det skal være minimum 1 pedagogisk leder til 14 barn over 3 år eller 7 barn under 3 år. Øvrig personal består av fagarbeidere, pedagogiske medarbeidere og kjøkkenansvarlig. Her er det være tilstrekkelig for å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet

§5 Samarbeid

Barnehagen har et foreldreråd FAU der alle foresatte automatisk er medlem. Vi har også et samarbeidsutvalg SU iht. barnehageloven.Utvalget består av to representanter fra de ansatte, eier og en foreldrekontakt fra hver avdeling. Foreldrerådet kan også ha egne møter. Hos oss forplikter en fra hver familie til å delta på 2 familiemøter i året. Barnehagen samarbeider også med andre private barnehager, PPT, helsestasjon og barnevernstjenesten.

§6 Opptaksmyndighet og rett til plass

Barnehagen plikter og er med i samordnet opptak i Horten kommune. Styrer innstiller. Alle barn fylt et år innen utgangen av novemberdet året det søkes barnehageplass, og som har søkt innen fristen 1. Mars har rett på plass.Barnehagen vil alltid ha løpende opptak når vi har ledig kapasitet og barn uten rett til plass vil også bli vurdert dersom det er anledning for det.

§7 Opptakskriterier og oppsigelsesfrist

Tildeling av plasser foregår etter søknad til fellesopptaket. Alle søknader må legges inn elektronisk på Horten Kommune sine nettsider. Barn med funksjonshemninger er prioritert ved opptak såfremt de kan ha nytte av oppholdet. Ellers vil barnehagen prioritere søsken, nærmiljøtilknytning og gruppesammensetning. Vår opptakskrets er I hovedsak Åsgårdstrand og nærliggende områder. Opptak er ellers løpende og man kan søke når som helst. Det er 2 måneders oppsigelse og den skal være skriftlig. Etter 1. mai er det ikke mulig å si opp for inneværende barnehageår. Permisjoner kan innvilges etter søknad i kortere perioder. Ta kontakt

§8 Betaling

Foreldrebetaling fastsettes ved makspris av Staten og Stifinneren barnehage følger maksprisen. Betaling for kost kommer i tillegg. Hos oss blir alle måltider servert. Ved allergier ta kontakt for tilpasset kost.Streik i inntil 1 måned blant ansatte fører ikke til redusert foreldrebetaling.Manglende foreldrebetaling sendes til inkasso. I så tilfelle regnes dette som en oppsigelse av plassen og plassen mistes uten nærmere varsel ved neste månedsskifte.

§9 Klageadgang

Ved hovedopptaket kan avslag på søknad påklages. Søker kan også klage dersom ikke andre eller tredje ønske om barnehageplass ble oppfylt. Ved supplerende opptak kan kun de med lovfestet rett klage. Klagen skal fremsettes skriftlig og kommunensklagenemd er klageinstans etter det er forelagt barnehagesjefen.

§10 Taushetsplikt, opplysningsplikt og politiattest

Eier og ansatte har taushetsplikt vedrørende forhold han/hun blir kjent med i sitt arbeid. Personalet er også pålagt opplysningsplikt til barneverntjenesten. Det kreves også politiattest av alle ansatte som jobber med barna.

§11 Arealutnytting

Barnehagen skal følge minimumskrav til arealutnytting iht. barnehageloven. Barnehagen har gode utearealer. Inne er arealnormen beregnet til 5,3 m2 for barn 1-3 år og 4 m2 for barn 3-5 år. Utearealer skal være 6 ganger inneområdet og alle våre avdelinger tilfredsstiller dette kravet

§12 Internkontroll og forsikring.

Barnehagen følger forskriftene for helse, miljø og sikkerhetsarbeid, brannvern og produktkontroll. I tillegg er alle barn kollektivt forsikret gjennom Storebrand.

§13 Helse

Folkehelseinstituttet har gitt ut en anbefaling til når et barn bør holdes borte fra barnehagen. Barnehagen følger disse anbefalingene