• Tilknytningsdager

  27/04/2020

  Tilvenning i barnehagen

  Å begynne i barnehage er en stor overgang for både barn og foreldre, derfor er det viktig at personalet i barnehagen legger stor vekt på å etablere trygge relasjoner til barnet. Tilvenningsperioden er svært sentral for barns opplevelse av trygghet og tilknytningskvalitet er av særlig betydning for de yngste barna i barnehagen. Det er derfor viktig å ha rutiner som sikrer at barnet får hjelp til å etablere en trygg tilknytning til ansatte.

  1.  Samarbeid mellom hjem og barnehage

  Tilvenning bør skje på barnets premisser og i god dialog mellom foreldrene og personalet i barnehagen. Et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene er det aller viktigste for å lykkes med tilvenning. Vi jobber med å gi god informasjon om barnehagens innhold ved bruk av Mykid, oppstartsamtale, foreldresamtaler, møte med foresatte ved henting og levering. Foreldrene er de som kjenner barnet best, derfor er det viktig at dere forteller hvilke psykiske og fysiske behov barnet har. En oppstartsamtale er viktig for å bli kjent med hverandre, stille spørsmål og avklare gjensidige forventninger. Målet med oppstartsamtalen er å sikre en god barnehagestart for barnet i samarbeid med barnets omsorgspersoner.

  2.  Sett av god tid til tilvenning

  Det å starte i en barnehage er en viktig overgang i barns og foreldres liv. De fleste trenger flere dager for å bli trygge på et nytt sted og nye mennesker. Tilknytningsdager bør derfor være godt gjennomtenkt. Sett av god tid til tilvenning. Synes du at tre dager ikke er nok, bruk feriedager for å hjelpe barnet til å bygge et tillitsforhold til nye voksne.

  3.  Korte dager i begynnelsen

  De første ukene etter oppstart i barnehagen kan være krevende for små barn. Vi prøver å legge til rette for litt rolige hverdag de første ukene ved å dele barn i små grupper og velge rolige aktiviteter. Så lenge det er mulig, bør barnet ha kortere dager i begynnelsen og foreldre bør være forberedt på at barnet kan bli fortere trøtt, spise eller sove dårlig. Gi gjerne beskjed om det til ansatte i barnehagen, så vi kan legge til rette for en rolig dag i barnehagen.

  4.  Primærkontakt

  Det er viktig at alle ansatte på avdeling blir kjent med barnet og foreldre. Det skjer over tid og ansvaret for barnet blir naturlig fordelt mellom alle som jobber på avdelingen. Pedagogisk leder på avdeling er som regel kontaktpersonen deres. Men alle barna er forskjellige og har ulike behov. Om det oppstår behov for tettete oppfølging av barnet i tilvenningsperioden, får dere en primærkontakt for å gjøre tilvenning lettere.

  5.  Hjemmebesøk og besøksdager

  Vi legger vekt på hjemmebesøk til alle nye barn i barnehagen. Etter at foreldre har sagt ja til en barnehageplass hos oss, avtaler vi besøket. Det å møte en av ansatte i trygge omgivelser bidrar til at overgangen skal oppleves positiv. Vi tilbyr besøksdager i forkant til tilvenning hvor barn og foreldre kan være i barnehagen noen timer hver uke før oppstart. Det er en fin mulighet til å møte andre foreldre, barna og bli kjent med barnehagehverdagen. Vi som jobber på avdelingen, får også første mulighet til å skape kontakt med barna og avklare forventninger til tilvenningsperioden.